Anpassningar Covid-19

Måndagen den 17/8 startar Hagströmska gymnasiet upp igen efter vårens fjärr-undervisning. För att förhindra smittspridning kommer, enligt riktlinjer från Skolverket samt AcadeMedia, följande anpassningar att göras.

Information

Regelbunden information till både personal och elever om vikten att stanna hemma vid sjukdomssymptom, även lindriga sådana.  (Skyltning i skolans samtliga lokaler, veckobrev och SchoolSoft)

Elever och personal påminns och uppmuntras att i möjligaste mån använda andra färdmedel än kollektivtrafik

Information om god handhygien samt vikten av avstånd finns uppsatt på skolan

Elever uppmuntras att vara ute under raster

Skolans ordningsregler uppdateras med vikten av att följa riktlinjer och lokala föreskrifter

Undervisning

Anpassningar i schemat för att minimera smittspridning i hemklassrum

2) Olika starttider

3) Mattider sprids ut

4) Justeringar för att möjliggöra för undervisningsdagar på distans för åk 2 och 3

I möjligaste mån sker undervisning i individuellt val digitalt.

Idrottslektioner hålls i möjligaste mån utomhus.

Praktiska lektioner hålls i möjligaste mån utomhus.

Då det är möjligt sker undervisning utomhus i samtliga ämnen.

Inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt undviks.

Alla lektioner som sker på skolan ska även finnas möjlighet att följa digitalt via Meet.

APL sker enligt ordinarie plan. Riktlinjer för respektive arbetsplats följs.

Eleverna sprider i möjligaste mån ut sig i klassrummet.

Samtliga idrottspass och praktiska pass sker i fysisk form.

Undervisning i teoretiska kurser för åk 2 och 3 sker digitalt 2-3 dagar i veckan.

All omklädning sker i möjligaste mån hemma.

Riskanalyser för att minska risk för smittspridning görs lokalt av lärarna inom idrotterna, på respektive program samt av elevhälsans olika professioner.

Endast individuella foton tas vid skolfotograferingen.

Mobiltelefoner samlas inte in. Alla elever uppmanas istället att lämna sina telefoner i skåpen under lektionstid. De elever som saknar skåp förvarar sina telefoner i väska eller liknande.

Hygien:

Handsprit, tvål och pappershanddukar finns tillgänglig på alla skolans enheter.

Städning anpassas, bordsytor, dörrhantag och räcken städas dagligen.

Lokaler:

Endast skolans elever och medarbetare har tillträde till skolans lokaler. Övriga har endast tillträde vid akuta situationer och ska godkännas av rektor/biträdande rektor.

Inga elever tillåts på arbetsrummen.

Samtliga klasser tilldelas ett hemklassrum. Eleverna uppmanas att endast hålla till på det våningsplanet.

Ordinarie rundvandring för åk 1 på introduktionsveckan ställs in. Istället informeras om var skolans olika funktioner håller till.

Höstens föräldramöte sker digitalt.

Höstens utvecklingssamtal sker digitalt.

Matsal:

.Ingång vanlig och utgång på gaveln för distanserat flöde.

Handsprit vid ingång samt inne i lokalen.

Skyltning i golv samt mellanrum vid mathämtning.

Ökat avstånd mellan stationer och skålar.

Antalet sittningar utökas.

Varannan stol blockeras för att säkerställa avstånd.

Matlådor finns att hämta för samtliga elever vid digital undervisning.

Ovanstående anpassningar utvärderas och justeras löpande utifrån erfarenhet samt rekommendationer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Skolan förutsätter att samtliga, både elever och personal, följer ovanstående anpassningar. Vid eventuella överträdelser kan disciplinära åtgärder komma att vidtas.