Saknar du gymnasiebehörighet?
Då kan du istället söka något av våra IMR-program med önskad inriktning mot Fordon och transport eller Bygg och anläggning.

Som IMR-elev läser du med den övriga klassen men med den skillnaden att du också läser din saknade kurs på grundskolenivå, tills du blivit godkänd. När du sedan fått godkänt i dina saknade ämnen blir du också behörig till gymnasiet och kan fortsätta läsa med andra elever som vanligt.

Utbildningsplan för programinriktat individuellt val (IMR)

Utbildningsplanens syfte

Skolans huvudman ska enligt skollagen besluta om en plan för utbildningen på ett introduktionsprogram . Den här utbildningsplanen är utgångspunkten när skolan tillsammans med eleven ska upprätta en individuell studieplan.

Behörighet och antagning

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att kunna bli antagen krävs att eleven har:

  1. godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Dessutom krävs:

  1. godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  2. godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen[1].

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Syfte med utbildningen

Syftet med programinriktat individuellt val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet[2]. Snarast efter att eleven uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram ska eleven antas till ett sådant. Elev och i förekommande fall vårdnadshavare ska fylla i blanketten Begäran om studieförändring som finns att hämta för personal på intranätet.

Utbildningens inriktning

Utbildningen på programinriktat individuellt val ska vara inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Av elevens individuella studieplan ska det framgå att eleven läser ett introduktionsprogram. Eleven ska också informeras om de begränsningar det kan innebära, bland annat att gymnasial lärlingsutbildning inte får erbjudas på introduktionsprogrammen.

Längd

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när utbildningen inleddes[3].

Om eleven efter ett läsår inte uppnått målet att bli behörig till ett nationellt program ska ett samtal hållas med eleven och i förekommande fall vårdnadshavare. Syftet med samtalet är att antingen komma överens om en fortsättning inom samma program eller byte till yrkesintroduktionsprogrammet.

Efter ett läsår inom programinriktat individuellt val upphör hemkommunens skyldighet att betala för elevens skolgång.

[1] skollagen, kap. 17, § 11

[2] skollagen, kap. 17, § 3

[3] skollagen, kap. 17, § 15