Klagomål och synpunkter

 

Vid klagomål mot utbildningen gäller följande

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen utgörs av två steg. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå där det snabbast och bäst kan få en lösning. Det första steget är därför att klagomålet utreds på skolnivå. Det andra steget är att klagomålet utreds på huvudmannanivå. Den som vill framföra ett klagomål kan alltid välja att vända sig direkt till huvudmannen.
Elever och vårdnadshavare informeras om rutinerna i samband med läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomålen behandlas alltid konfidentiellt, men klagomålet kan likväl lämnas anonymt. Om klagomålet är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslagna på skolan.

Klagomål utreds och åtgärdas på skolnivå

  1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet kan lämnas skriftligt via mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.
  2. Du ska få en bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.
  3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Klagomål till huvudmannen

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@hagstromska.se
Ämnesrad: Klagomål

Postadress: Hagströmska Gymnasiet, Box 2121, 403 13 Göteborg

  1. Ditt klagomål bekräftas av huvudmannen inom ett dygn (vardag). Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Utgångspunkten är att utredningen ska ske skyndsamt. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas ytterligare kontakt med den/dem ärendet berör.
  2. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som meddelas dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.

Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Samtliga klagomålsutredningar arkiveras och dokumenteras.